U maakt gebruik van een verouderde browser, het kan voorkomen dat u niet alle functionaliteiten van deze website kunt gebruiken. Wij adviseren u uw browser te updaten.
Klik hier voor informatie over het updaten van uw browser.

Weldingshop.nl - Wijkermeerweg 22B - 1948NW - Beverwijk - 0251-258902

LET OP: Wij zijn gesloten van 28-07-2024 tot en met 04-08-2024

Winkelwagen

Subtotaal

Belastingen en verzendkosten worden berekend bij het afrekenen


Voor internationale leveringen binnen de EU, maak eerst een account aan
#{ shoppingCart.message.data.message }

Voorwaarden

Algemene voorwaarden WBMgereedschap.nl per 01-06-2012
1. Partijen.
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: WBMgereedschap.nl
Koper: De natuurlijke of rechtspersoon die als koper van goederen en/of diensten één of meerdere transacties aangaat met verkoper.
2. Offertes, prijzen en koopovereenkomst.
2.1 Iedere door verkoper uitgebrachte offerte of prijsopgaaf, mondeling of schriftelijk, is geheel vrijblijvend en geldig tot 4 weken na de datum van uitbrengen. Verkoper is aan de offerte of prijsopgaaf eerst gebonden, wanneer deze bekrachtigd wordt door het aangaan van een koopovereenkomst tussen verkoper en koper.
2.2 Een koopovereenkomst ontstaat zodra koper een bestelling plaatst in een webwinkel van verkoper WBM-gereedschap.nl of aanverwante websites. Een koopovereenkomst ontstaat ook zodra koper na ontvangst van een offerte of prijsopgaaf aangeeft, mondeling of schriftelijk, hetgeen aangeboden geheel of gedeeltelijk te willen afnemen bij verkoper.
2.3 Alle opgaven en vermeldingen door verkoper, mondeling of schriftelijk, van afmetingen, hoedanigheden en andere technische gegevens en kwaliteiten worden geacht globale benaderingen weer te geven; verkoper is aan de opgaven en vermeldingen slechts gebonden indien en voor zover verkoper dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven.
2.4 Verkoper behoudt zich het recht voor om aangeboden verkoopprijzen, mondeling of schriftelijk, te wijzigen tenzij deze in een koopovereenkomst bevestigd zijn.
2.5 De koopovereenkomst kan door verkoper ontbonden worden, zonder dat er recht ontstaat op schadevergoeding, indien nadrukkelijk blijkt dat verkoper een foutieve prijsopgaaf heeft gedaan welke redelijkerwijs door koper voorzien kon worden.
2.6 Alle prijzen luiden in Euro’s, inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeldt.

3. Levering.
3.1 Opgegeven levertijden zullen door verkoper zoveel mogelijk worden aangehouden, doch vormen geen fatale termijn. Bij overschrijding ontstaat geen recht op ontbinding van de overeenkomst, noch ontstaat er recht op schadevergoeding.
3.2 Koper is verplicht de goederen bij aflevering te inspecteren op beschadiging, indien koper de goederen in ontvangst neemt worden zij geacht in onbeschadigde staat te zijn ontvangen.
3.3 Wanneer koper bewust foutieve bestellingen plaats en/of de aflevering van goederen verhinderd behoud verkoper zich het recht voor de gemaakte verzendkosten op koper te verhalen.
4. Retourneren.
4.1 Koper heeft het recht goederen binnen 10 dagen na ontvangst te retour te sturen zonder opgaaf van reden. Naar keuze van koper kan het aankoopbedrag geheel of gedeeltelijk worden terugontvangen of kunnen vervangende goederen geleverd worden.
4.2 Goederen en hun originele verpakking die geretourneerd worden dienen in onbeschadigde en ongebruikte staat terug te worden bezorgd door en voor kosten van koper op adres van verkoper.
4.3 Goederen welke speciaal besteld zijn voor koper kunnen alleen geretourneerd worden indien verkoper daar mee instemt.
4.4 Koper verplicht zich om voor retourzending contact op te nemen met verkoper ter aankondiging. 

5. Garantie.
5.1 Garantietermijnen zijn als volgt:Weldingtools las en snijapparaten 1 jaar garantie. Oerlikon / Cemont las en snij apparaten twee jaar garantie. Freeweld lasapparaten 3 jaar garantie. Jasic las en snijapparaten met 2 jaar garantie waarbij je na registratie de garantie kunt oprekken naar 5 jaar. Lashelmen van het merk Free-weld 3 jaar, elektrisch gereedschap 1 jaar, alle overige artikelen 1 jaar.  
5.2 Bovenstaande garantietermijnen gelden tenzij bij een artikel nadrukkelijk vermeld staat dat de garantietermijn korter is.
5.3 De termijn van garantie gaat in op de factuurdatum, de factuur vormt hiermee het garantiebewijs en dient door koper bij garantieclaims overlegd te worden.
5.4 Door en voor rekening van koper zullen de goederen waarop garantie wordt geclaimd aangeboden worden op het adres van verkoper, dan wel een ander adres binnen Nederland.
5.5 Indien de garantieclaim terecht is komen de kosten van reparatie alsmede de kosten van het terugbezorgen van de goederen op adres van koper voor rekening van verkoper. Indien de garantieclaim onterecht is komen de kosten voor rekening van koper, indien dit het geval is wordt van tevoren met koper overleg gepleegd over de te verwachten kosten en wordt de reparatie pas uitgevoerd na akkoord van koper. Gebreken veroorzaakt door onjuist gebruik, van buiten komend onheil alsmede reguliere slijtage en slijtdelen zijn uitgesloten van garantie.
5.6 Indien reparatie van de goederen redelijkerwijs niet mogelijk is zullen verkoper en koper overleg plegen over vervanging van de goederen door goederen van vergelijkbare aard, omvang en staat. Indien vervanging geen uitkomst biedt kan verkoper in het uiterste geval besluiten tot gedeeltelijke terugbetaling van de aankoopsom aan koper, hierbij geldt een afschrijving ten opzichte van de nieuw waarde van 1/36 deel per verstreken kalendermaand. Het bepaalde in 5.6 geldt uitsluitend indien binnen de garantietermijn een terechte garantieclaim plaatsvindt.
5.7 Koper verplicht zich om voor inzending van goederen contact op te nemen met verkoper en overleg te plegen.
6. Niet toerekenbare tekortkoming. (overmacht)
6.1 Verkoper is bevoegd de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er recht ontstaat op schadevergoeding, indien de levering van goederen bemoeilijkt of belemmert wordt ten gevolge van overmacht.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan:
Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook, voor zover deze is ontstaan als gevolg van in redelijkheid niet aan verkoper toe te rekenen omstandigheden.
Langdurig vertraagde toelevering door toeleverantiers aan verkoper.
6.3 Indien de koopovereenkomst door verkoper ontbonden wordt ontstaat altijd recht op volledige terugbetaling door verkoper van reeds gedane betalingen door koper.
7. Geschillen en toepasselijk recht.
7.1 Op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2 Geschillen zullen indien verkoper en koper in goed onderling overleg niet tot overeenstemming komen beslecht worden door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van verkoper.
8. Toepasselijkheid.
 
8.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tenzij tussen verkoper
en koper nadrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.